پولی شدن دانشگاه های کشور که این روزها به موضوع و دغدغه اصلی دانشجویان تبدیل شده است و این امر می رود تا با درایت شورای نگهبان اصلاح گردد متأسفانه با اظهار نظری عجیب از سوی رئیس دانشگاه تهران همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، فرهاد رهبر که درس خوانده علوم اقتصادی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اقتصادی یك نهاد مهم بوده این داد و ستد پول و مدرک را که شاید در بازار ها و بورس ها رواج دارند را در محیط دانشگاهی و آکادمیک و علمی پسندیده فرض کرده است.

بی شک رئیس دانشگاه تهران می داند که دانشگاه محلی برای دلالی مدرک نیست و بر اساس عدالت و قانون و شرع هرکس بر حسب توان خود می تواند سعی در کسب مدارج عالی علمی کشور کند.

این مصوبه تبعیض آمیز و از مصادیق بارز بی عدالتی است و طبق سند چشم انداز بیست ساله ایران نخواهد توانست رتبه ی اول علمی در منطقه را کسب کند گرچه متأسفانه بعضی از روسای دانشگاه های کشور رتبه علمی کشور را در همان مقالات بی ارزشی می دانند که دهان پرکن است و هیچ خروجی برای سیستم علمی و فنآوری کشور ندارد.

البته به نظر می آید این سخنان دکتر رهبر با فراموش کردن فضای علمی دانشگاه و شبیه دانستن آن با بازارهای خرید و فروش کالا است.

1-فروش مدرک توهین به جایگاه دانشگاه و دانشجوست .
2-این طرح تنها به بازتر شدن شکافهای اجتماعی و فاصله روز افزون طبقات اجتماعی منجر میگردد.
3-این مصوبه موجبات بسته تر شدن حلقه ثروت در میان طبقه مرفه است.
4-این مصوبه به افت اجباری تحصیلی و از دست رفتن انگیزه ها و کاهش رغبت به علم آموزی می انجامد.
5-عدالت به طور مستقیم و غیر قابل توجیه به خطر می افتد.
6-محصول رنج و سعی نخبگان حقیقی اعم از استاد و دانشجو استثمار شده و به یغما می رود.
7-اندک اندک در های دانشگاه به روی مستضعفین بسته خواهد شد و شایستگان واقعی این کرسی ها از حق طبیعی و مسلم خود محروم خواهند شد.

حال سئوال از رئیس دانشگاه تهران این است که چرا به جای تجمیع تمام قوا برای ترقی و پیشرفت دانشگاه تهران به عنوان نماد علمی کشور به دنبال اظهار نظری هستند که کمترین ارتباطی با ریاست دانشگاه تهران ندارد.

فرهاد رهبر بعد از حضور در مراسم چهره های ماندگار برای تقدیر از چهره های ماندگار امروز دانشجوی پولی که تبعیضی واضح ومبرهن میان دانشجویان است حمایت کرده است.

iusnews.ir