این سوار شدن و پیاده شدن از مترو هم برای خودش داستانیه ها!!!

اگه حتی از اول صباش هم بگذریم كه باید حداقل سه چارتا قاطر وای ببخشید قطار بیاد و بره تا شاید الطاف خفیه ی الهی شامل حالت بشه و بتونی با فشار چند مگاپاسكالی مسافرای پشت سرت سوار شی نمیشه از فشارای توی خود قطار گذشت،فشارایی كه فكر كنم مهم ترین كاراییشون واكسینه كردنمون در برابر فشار قبر باشه....از این واكسنه دل پری دارما...به قول آقای همساده داغونم كرده یعنی له له.

ولی فعلا نمیخوام درباره اینا حرف بزنم.امروز صب تقریبا ساعت یازده و چل چل و پنج دقیقه(ای بابا گیر میدیدا خب واسه منی كه ساعت 10بیدار شدم ساعت یازده و نیم صبه دیگه) تو ایستگاه دروازه دولت پیاده شدم تا طبق گفته اون خانومه خط عوض كنم و بیام به سمت دانشكده...

از پله برقی كه میومدم بالا خدا خدا میكردم  خلوت باشه زودتر برسم به ناهار.اتفاقا خلوت بود،احتمالا اینم از شانس بهمنه كه تو دانشكده منتظر من بود كه برسم تا با هم ناهار بخوریم وگرنه اگه شانس من بود كه....ولش كن هیچی...

داشتم چی میگفتم؟آهان اتفاقا قطار هم سریع رسید و جلوی پای من وایستاد...اومدم كنار تا اول مسافرا پیاده شن بعد من سوار شم كه هنوز درای قطار باز نشده بود كه صدای آقا سوار شو..آقا سوار شو پشت سری ها و بعدشم اون فشارای همیشگی...مقاومت بی فایده بود تا نیگاه كردم دیدم با برخورد به یكی دونفر از مسافرایی كه داشتن پیاده میشدن سوار قطار یا همون قاطر خودمون شدم...خود اون بنده خدایی كه پشت سر من بود و هل داده بود اومد پیشم وایساد...مثه اینكه اونم خجالت كشیده بود میگفت من میدونم تو چرا این كارو میكنی ولی نمیشه....نمیشه با این مردم اینطوری برخورد كرد...یهو می بینی همه رفتن داخل و درای قطار هم بسته شده...كسیم كه به فكر تو نیست....به طور كلی سیستم خرابه...مشكل از سیستمه و از این جور حرفا....

میگم خب عزیز من اونجا كه خلوت بود،علاوه بر این مگه این مردمی كه میگی نمیشه باهاشون اینطوری برخورد كرد غیر از من و تو و امثال من و تو اند....اگه ما رعایت كنیم درست میشه دیگه...اول باید از خودمون شروع كنیم و از این حرفا...(بساط نصیحت بازی ای بود اصن یه وضی)

ولی خداییش فكر كنم شكرستونی ها هم از بعضی كارا و حرفای ما تعجب شاخدار میكنن...

كاركرد سیستم كه چیزی جز كاركرد تك تك افراد اون نیست و اگر هركسی به وظایف و مسئولیتاش واقف باشه و خودشو ملزم به رعایت اون بكنه مسئله حل میشه(اوووف جمله رو حال كردی؟!)

نتیجه اخلاقی: بعضی وقتا،حداقل بعضی وقتا بد نیس بعضی چیزا رو رعایت كنیم و همه چیزو گردن این سیستم و بعضیای دیگه كه همچین دل خوشیم ازشون نداریم نندازیم!!!!