سلام دیدم این شعر مناسبب روزگار ما است اوردم  ولی معیار خوبی در همه دورانها یكی است ولی برای افراد فرق میكند دریك دوران غلبه خوبی است ودر دوران دیگر غلبه بدی و وقتی صاحب زمان اید غلبه خوبی است ولی در دوران ما بیشتر غلبه بدی است  
 
کهنه صرّافان دنیا از تصرّف می خورند
از عدالت می نویسند، از تخلّف می خورند
 
وبدی می نویسم دوستان! معیار خوبی مرده است
دوستان خوب من تنها تأسّف می خورند!

این که طبع شاعران خشکیده باشد عیب کیست؟
ناقدان از سفرۀ چرب تعارف می خورند

عاشقان هم گاه گاهی ناز عرفان می کشند
عارفان هم دزدکی نان تصوّف می خورند

یوسف من! قحطی عشق است، اینان را بهل!
کلفت دین اند و دنیا، از تکلّف می خورند

آخر این قصّه را من جور دیگر دیده ام
گرگ ها را هم برادرهای یوسف می خورند!

 علی رضا غزوه