دانشجو دانشجو چرا قهر چرا قهر                بخندید و بگویید چه دختر  چه پسر

یار دبستان و همكار فردای همیم            بیگانه رو رها و صمیمیتو صدا كنیم

چه چیزی دانشگاه را از مدرسه جدا میكند؟ چرا در دانشگاه ها صمیمیت بیشتر است؟چرا در دانشگاه دخترو پسر با هم درس میخوانند؟

این ها از جمله سؤالاتی اند كه هر كسی ممكن است از خود داشته باشد.

دانشكده علاوه بر محیط كسب دانش كه آن را قبلا كم و بیش در مدرسه یاد گرفته ایم، محیط بحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها و چیزهاییكه یاد گرفته ایم نیز هست.ویاد گیری مسایل دیگر كه برای یك شخص در زندگی و موفقیتش لازم میباشد.

یكی از مسایلی كه یك دانشجو باید یاد بگیرد نحوه ی ارتباط صحیح با جنس مخالف است

مختلط بودن دانشگاه خیلی خوب میتواند فرد را برای محیط كار آماده كند

دانشگاه دیگر محیط مدرسه نیست كه فرد خود را در چهار چوبه ی محدودی قرار دهد

كسی دوست ندارد ادامه ی تحصیلش همانند مدرسه باشد

حال به نظر شما كدام دانشجویان  بیشترین ضرر را میبینند؟ قضاوت با شما

البته من به عنوان یك پسر در جایگاه درك شرایط یك خانوم نیستم ولی به نظر من محدود كردن دانشجو حتی اگر الزهرا هم باشد زیاد صحیح نیست

ودر اخر هر رابطه ای رابطه ی ناصحیح نیست!!