این‌روزها که می‌گذرد 
                                       شادم

این روزها که می‌گذرد
                                       شادم
                                                   که‌ می‌گذرد
                                                                      این‌روزها
                               

                                       شادم
                                                  که می‌گذرد .....