لبخند شهید پس از کفن شدن!!

واقعا چه شرحی بر این عکس ” شهید رضا قنبری ” می‌توان نگاشت.

پس سکوت اولی تر است.

روحش شاد